Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, tag của , nội dung mới nhất về Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, Trang 1


.
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về cấp giấy phép xây dựng

Về cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ