hinh thuc mua ban khach hang thanh toan 100 gia tri xe truoc khi nhan xe va giay to xe khi khach hang mua qua ngan hang khach hang thanh toan cho cong ty chung toi so tien doi ung va bao lanh thanh toan cua ngan hang de nhan giay to xe ve dang ky xong va khi ngan hang giai ngan not so tien con lai khach hang se nhan xe tai bai xe cua ben ban ho tro khach hang mua tra gop xe bon tron be tong howo 5 khoi dong co 130hp khi khach hang mua xe cua cong ty chung toi khach hang duoc ho tro vay von den 80 gia tri xe voi thoi gian vay von toi da 5 nam va voi lai xuat thap nhat khi khach hang vay von len toi 90 gia tri xe chung toi se ho tro khach hang qua hinh thuc thue mua tai chinh voi hinh thuc nay khach hang hoan toan yen tam ve lai xuat vi lai xuat se duoc tinh bang ngan hang va trong thoi gian toi da 5 nam bao hanh va phu tung voi doi ngu ky thuat duoc dao tao trong va ngoai nuoc chung toi luon duoc khach hang danh gia rat cao ve su phuc vu nhiet tinh va trach nhiem hien nay cong ty chung toi la nha nhap khau xe va phu tung xe trung quoc nhu howo shacman jac camc tt thong so gia tri mo ta 1 model cnhtc sinotruck newhohan 4x2 2 nha san xuat dong co nha san xuat cnhtc dong co diezen bon ky phun nhien lieu truc tiep tieu chuan khi xa euro iii 3 ky hieu dong co mc07 31 30 4 cong suat dong co 130hp dung tich xy lanh 4214cm3 5 dan dong con va duong kinh la con dan dong thuy luc co tro luc hoi duong kinh 430 mm 6 hop so 10 so tien 2 so lui co dong toc 7 loai hop so hw13710 8 cau xe cau truoc 2 x6000kg giam soc cau sau 2 x 13000 kg ty so truyen luc chinh 4 8 9 nha san xuat cau cnhtc trung quoc 10 khung xe sat xi long doi hai lop 8 4 mm 11 he thong phanh phanh hoi hai mach kep co loc ke co phanh dong co bang khi xa 12 thung nhien lieu thung nhien lieu lam bang hop kim co nap khoa 13 thung nhien lieu 400l 14 he thong lai co tro luc bang thuy luc 15 loai bot lai bot lai lien doanh 16 he thong dien 24v 2 ac quy moi cai 135ah 17 banh xe va lop banh xe co sam lop 8 25r20 co 01 lop du phong 18 ca bin noc cao lat 700 ra phia truoc bang thuy luc va dien co dieu hoa cac thiet bi dieu khien xe theo tieu chuan cua cnhtc t5g 19 cac thong so van hanh su dung xe toc do toi da 90 km h kha nang leo doc lon nhat 230 khoang sang gam xe 255 mm chieu dai co so mm 3400 mm tu trong xe 6175 kg tai trong cho phep tham gia giao thong 7200kg tong trong luong co tai 13570kg tai trong len cau truoc 2x7 500kg tai trong lon cau sau 2x13 000kg 20 cac thong so khac 01 hop do nghe sua chua theo tieu chuan cua nha san xuat kich thuoc xe 6890x2350x3170mm khoi luong boom 5 khoi cac thong so thiet ke thung theo giay chung nhan thiet ke cua xe hoan thien