khung ben ro mooc xuong 20 feet ngay cang mo rong va ung dung tren nganh van tai khong nhung tien dung tien ich no mang lai ma con tiet kiem duoc chi phi va tien cua cong suc va thoi gian hien nay khung ben ro mooc xuong 20 feet duoc su dung nhu mot yeu cau thiet yeu voi thiet ke thong minh va do an toan cao mang lai nhieu hieu qua kinh te cao trong viec van chuyen boc do hang roi nho he thong xilanh thuy luc nang ha thung hang thong so ki thuat chung cua khung ben 20 feet tu do hyva kich thuoc tong chieu dai 7 310 mm tong chieu rong 2 500 mm tong chieu cao 3 410 mm phan bo tai trong tu trong 6 300 kg tai trong 26 570 kg tong tai trong 32 870 kg khung ben uu diem boc do hang hoa nhanh he thong xylanh thuy luc nang ha thang hang khung ben roi thao lap tren cac loai so mi ro mooc cho container 20 feet han che khong phu hop cho hang qua tai trong cho phep voi cau truc dam chinh khung ben thep hop 200 x 100 x 8mm he thong thuy luc hyva ti ben fc 169 4 tang hanh trinh 5180 tuy chon bom trich cong suat khung ben ro mooc duoc ung dung nhieu trong nganh van tai giup tiet kiem thoi gian va tien bac cung nhu cong suc con nguoi khung ben ro mooc su dung ben hyva he thong thuy luc van hanh don gian khong mat qua nhieu cong suc khung ben ro mooc duoc thiet ke tren tieu chuan nha nuoc va duoc cap phep su dung kha an toan chung toi chuyen cung cap va san xuat khung ben tu do ro mooc 20 feet ngoai ra chung con cung cap ban va cho thue ro mooc cac loai ro mooc xuong ro mooc san ro mooc ben ro mooc thung canh bung dac biet ro mooc xuong 3 truc 30 feet cho bon cung cap cac loai dau keo my maxxforce 2 giuong dau keo my freightliner cascadia hay lien he chung toi sale manage