can ban 2 ki ot lien thong nhau trong cho lang ha b tong dien tich 2 ki ot duoc phep bay hang ban la khoang 22m vuong mat tien rong gan 5m cho thoang rong o to vao duoc an ninh tot gia chuyen nhuong 2 ki ot la 200 trieu vay ban nao co nhu cau lien he voi minh xin cam on lien he a chung ki ot chung anh 28b1 11 va 12b2 ben trong cho cho lang ha b cho canh ngo 562 duong lang