mo ban du an kdc an viet vi tri cuc dep gan cay xang thanh phu truong cap 2 thanh phu dac biet cach cty chang shin chi 5 phut di xe may khu dan cu dong co so ha tang hoan thien dien nuoc day du dien tich 5x20 10x20 so hong tho cu 100 gia chi tu 240 trieu 300 trieu nen ho tro vay ngan hang len toi 70 duyet ho so nhanh chong lien he de biet them thong tin xin cam on